PRIMARIA COMUNEI ZIDURI - STAREA CIVILA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA COMUNEI ZIDURIA V I Z A T
INSPECTOR ŞEF AL
INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ
« NERON LUPAŞCU« AL JUDEŢULUI BUZĂU
Colonel,
NICOLAE DĂNUŢ


REGULAMENT DE ORGANIZARE Şl FUNCŢIONARE A
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

CAP. I-DISPOZIŢII GENERALE
Art .1. Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta functioneaza in baza hotaririi consiliului local nr. 19 din 31.06.2006.
Art. 2.Activitatile serviciului voluntar in functie de tipurile de risc gestionate
a) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;
b) verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care privesc situaţiile de urgenţă, în sectorul de competenţă;
c) execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii;
d) acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente, precum şi în caz de dezastre.
e) stabileşte ipoteze de acţiune pentru stingerea incendiilor în situaţia în care
datorită calamităţilor naturale ori catastrofelor sunt afectate reţelele instalaţiilor de
apă pentru stingerea incendiilor din cadrul localităţii;
f) participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea căilor
de acces. în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru intervenţii în caz
de incendii;
g) participă, după caz la alimentarea cu apă a unor instalaţii tehnologice sau
de stingere a incendiilor. în situaţia deteriorării instalaţiilor cu apă
h) pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul de sub autoritatea sa poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, unele servicii, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor ;
- transport de apă, evacuarea apei din subsoluri sau din fântâni;
- limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau îndepărtarea acestora;
- eliberarea căilor de circulaţie de doborâturi de vânt sau de mijloace de transport accidentate;
- curăţarea şi repararea sobelor şi coşurilor de fum, intervenţii de urgenţă în caz de defecţiuni la instalaţii electrice, de gaze sau de alimentare cu apă;
- încărcarea şi întreţinerea stingătoarelor, lucrări de termoprotecţie, lucrări la înălţime;
- alte servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Art. 3. Date de interes general
A. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta au următoarele drepturi:
a) să solicite, de la persoanele fizice şi juridice, date, informaţii şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor legale privind situaţiile de urgenţă;
b) să stabilească restricţii ori să interzică, potrivit competenţei prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului, utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrări cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
c) să propună oprirea funcţionării sau demolarea construcţiei incendiate, precum şi a celor vecine ori a unei părţi din acestea, în scopul limitării propagării incendiilor şi evitării unui dezastru, dacă un asemenea pericol este real, iminent şi inevitabil;
d) să utilizeze, în funcţie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru intervenţii la incendii;
e) să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe alte terenuri, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta; să oprească ori să limiteze traficul public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie;
f) să intre în locuinţa persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul scris al acestora, în condiţiile prevăzute de lege; în cazul când se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieţii, integrităţii fizice sau bunurilor unei persoane, consimţământul nu este necesar.CAP. II -ORGANIZAREA Şl ATRIBUŢIILE SERVICIULUI VOLUNTAR

Art. 4. Conducerea si structura organizatorica a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
a) - structura organizatirica este cea aprobata cu Hotarirea de infintare serviciului voluntar pentru situatii de urgenta a Consiliului Local.
b) - conducera serviciului voluntar pentru situatii de urgenta este asigurata de catre seful de serviciu profesionist in domeniu si face parte din personalul angajat al primariei,in lipsa acestuia atributiunile sint preluate de catre seful formatiei de interventie sau un membru al serviciului stabilit de care primar.
Art. 5. Relatiile dintre stucturile srviciului voluntar pentru situatii de urgenta:
a) - serviciului voluntar pentru situatii de urgenta subordonează consiliului local şi primarului iar din punct de vedere al îndeplinirii atribuţiilor specifice şi Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judeţului Buzău.
b) - structurule serviciului voluntar pentru situatii de urgenta colaboreaza in indeplinirea atributiunilor ce le revin in sectorul de competenta stabilit în caz de incendiu şi alte evenimente deosebite.
c) – sprijină conducătorii instituţiilor subordonate primăriei pentru realizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă ;
d) - informează primăria, asupra situaţiilor deosebite făcând propuneri menite să înlăture pericolul;
e) – fişa de incendiu.
Art. 6. Atributiunile serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
a)Atributiunile compartimentului/specialistilor de prevenire:
- desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă;
- execută programul de pregătire de specialitate a pompierilor;
- sprijină conducătorii instituţiilor aparţinând primăriei pentru instruirea persoanelor care execută lucrări cu pericol de incendiu;
- instruieşte personalul care execută lucrări cu pericol de incendiu;
- popularizează prin instructaje, cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire, actele normative care reglementează activitatea de P.S.I.şi protecţie civilă, cauzele şi împrejurările care duc producerea situaţiilor de urgenţă , consecinţele producerii unor astfel de situaţii;
- efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de P.S.I.şi de protecţie civilă;
- fac propuneri pentru înlăturarea constatărilor si urmăreşte rezolvarea operativă a acestora;
- stabileşte restricţii ori interzicerea utilizării focului deschis şi efectuării unor lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii;
- asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate adecvate pericolului de incendiu a locurilor în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de periculozitate(in cazul serviciului fara autospeciala);
- sprijină conducătorii instituţiilor subordonate primăriei pentru realizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă;
- sprijină pe conducătorii locurilor de muncă la organizarea intervenţiei în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;
- acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui pericol de producerea unor situaţii de urgenţă, constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoştinţă de alte persoane;
- informează primăria, IJSU, asupra încălcărilor deosebite de la normele în domeniul situaţiilor de urgenţă facând propuneri menite să înlăture pericolul;
- popularizează semnele de alarmare şi modul de acţiune la introducerea acestora.

b) Atributiile grupei de interventie stingere incendii:
- execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendiu, explozii şi alte evenimente;
- întocmeşte documentele operative de intervenţie în caz de incendiu;
- planifică, organizează şi execută instruirea pompierilor asupra modului de intervenţie în caz de incendiu;
- execută aplicaţii şi exerciţii practice de intervenţie în caz de incendiu;
- participă la aplicaţii de cooperare cu pompierii militari şi alte forţe stabilite prin planurile de cooperare;
- asigură cunoaşterea tehnicii de luptă din dotare şi instrucţiunile de exploatare a acesteia;
- asigură cunoaşterea surselor şi sistemelor de alimentare cu apă a depozitului;
- asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie, avertizare, anunţare şi semnalizare a incendiilor, a instalaţiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apă şi a căilor de acces şi de intervenţie din cadrul localităţii;
- asigură încadrarea grupei de intervenţie după decizia de constituire a serviciului şi conform Criteriilor de performanţă aprobate cu OMAI nr.718/2005; asigură forţele şi mijloacele de intervenţie în caz de incendiu calamitati si catastrofe şi luarea tuturor măsurilor de protecţie până la înlăturarea stării de pericol;
- acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii, inundaţii, alunecări de teren, accidente şi în caz de dezastre pe teritoriu! localitatii
- participă la acţiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a reţelei şi a surselor de alimentare cu apă;
- evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice şi alte locuri inundate;
- menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice de refulare şi absorbţie a apei;
- participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de calamităţi naturale sau catastrofe;
- să cunoască planurile clădirilor şi al instalaţiilor tehnologice clin cadrul localităţii.


Grupa de intervenţie la inundaţii este destinată salvării populaţiei şi bunurilor materiale în cazul producerii inundaţiilor.
Grupa are urmatoarele misiuni :
- organizează modul de salvare a populaţiei şi bunurilor materiale în cazul producerii inundaţiilor;
- execută transpotul populaţiei şi bunurilor materiale in bune condiţii, luând măsuri de prelucrare a populaţiei privind modul de comportare în barcă şi de atenuare a panicii acestora;
- păstrează materialele din dotare în perfectă stare de întreţinere şi funcţionare.

c) Atributiile echipelor specializate

Echipa de transmisiuni-alarmare şi cercetare-cautare este destinata să realizeze, exploateze şi sa menţină in stare de functionare sistemele de transmisiuni si alarmare in scopul instiintarii si alarmarii populatiei si pentru conducerea serviciilor de urgenţă, precum şi pentru cercetarea si descoperirea in timp oportun a urmărilor situatiilor de urgenţă.
Echipa are urmatoarele misiuni :
- asigură legăturile IGSU cu :CLSU, ISUJ, instituţiile cu care se cooperează si cu grupele si echipele serviciului voluntar, aplicând toate măsurile de protecţie a forţelor, mijloacelor si legaturilor impotriva acţiunilor inamicului;
- preia din sistemul de telecomunicatii teritorial, mijloacele , căile şi liniile planificate a fi incluse in sistemul de transmisiuni proprii;
- asigură primirea si transmiterea cu prioritate a semnalelor de inştiinţare si alarmare a populaţiei şi salariaţilor despre pericolul atacului din aer, calamităţilor naturale şi catastrofelor;
- reface şi asigură functionarea normală a sistemelor de transmisiuni şi alarmare in cazul dezorganizării in urma atacurilor aeriene ale inamicului , a calamitaţilor naturale şi catastrofelor;
- execută întreţinerea şi repararea tehnicii de transmisiuni-alarmare, precum şi exploatarea corectă a acestora, în coordonarea operatorului economic cu care se încheie contract.
- execută cercetarea localităţii şi rapotează, în timp oportun, preşedintelui C.L.S.U. rezultatele cercetării.
Ea primeşte, de regulă, un sector sau un obiectiv de cercetare unde determină şi comunică următoarele:
- în locurile de distrugere datorită cutremurelor de pământ:
-locul şi numărul construcţiilor avariate, gradul de avariere şi umărul aproximativ al morţilor, răniţilor şi sinistraţilor;
- localizarea persoanelor surprinse sub dărâmături sau la înălţime;
- gradul de blocare şi avariere a căilor de acces şi variantele de ocolire;
- locul şi mărimea principalelor avarii la reţelele de utilitate publică;
- locul, mărimea şi tendinţa de propagare a incendiilor;
- existenţa pericolului de apariţie a unui dezastru complementar post-cutremur.
- din zona afectată de alunecări de teren:
- suprafaţa, direcţia şi viteza de propagare a alunecărilor de teren;
- locul, numărul şi gradul de avariere al construcţiilor, drumurilor sau reţelelor de utilitate publică;
- numărul probabil al morţilor şi răniţilor şi poziţionarea acestora;
- posibilitatea de apariţie a unor dezastre complementare ;
- din zona afectată de inundaţii:
-limitele porţiunilor de teren afectate cât şi gradul de avariere al facilităţilor economico-sociale din zonă;
- posibilităţile de acces în zona afectată;
- posibilităţile de asigurare a unor surse de apă potabilă;
- posibilităţile de adăpostire şi evacuare a persoanelor sinistrate..

Echipa de deblocare-salvare şi prim ajutor este destinată executarea deblocărilor şi pentru acordarea primului ajutor , transportul răniţilor (infectaţilor, bolnavilor) rezultaţi in urma atacurilor din aer, calamităţilor naturale , catastrofelor si incendiilor de mari proporţii.
Îndeplineşte următoarele misiuni :
- crearea căilor de acces spre locurile de intervenţie pentru formaţii şi tehnica din dotare:
- scoatera şi salvarea victimelor de sub dăramături, din adăposturile şi tranşeele blocate sau avariate , asigurarea cu aer a adăposturilor blocate;
- salvarea de la inălţimi a victimelor surprinse in clădirile avariate , dărămarea sau sprijinirea zidurilor care prezinta pericol de prăbuşire;
- evacuarea răniţilor şi infectaţilor la punctele de acordare a primului ajutor medical, la detaşamentele de prim ajutor medico-chirurgical sau la unităţile spitaliceşti;
- îndepărtează obstacolele in scopul asigurării deplasării sau aprovizionării populaţiei;
- participă la refacerea capacităţilor de producţie şi a construcţiilor avariate potrivit profilului si posibilităţilor echipei;
- acordarea primului ajutor si transportul ranitilor din sectorul (raionul, obiectivul) de intervenţie la punctele de adunare a raniţilor;
Aceasta acordă primul ajutor, in funcţie de gravitatea stării in care se află raniţii, pe urgenţe , astfel :
- prima urgenţă : ranitii suspecti de hemoragii interne, (toracice, abdominale), cei cu hemoragii din arterele mari externe (cap, găt, faţă, coapse) răniţii cu plăgi toracice si abdominale penetrante , plăgi craniene profunde, cu stare de şoc grav şi cei cu fracturi mari, multiple, inchise sau deschise sau cu arsuri intinse:
- urgenţa a doua : răniţii cu hemoragii arteriale care pot fi oprite prin aplicarea garoului, cei cu membre zdrobite , fracturi mici, simple, deschise, cu profunde fără hemoragii;
- urgenţa a treia : răniţii cu fracturi mici inchise , cu stări superficiale, cu contuzii importante sau arsuri mici.
Contaminaţii cu substanţe toxice de lupta după acordarea primului ajutor , vor fi evacuaţi pe brancardă in afara zonei (raionului ) infectate.
Răniţii găsiţi la suprafaţă sau scoşi de sub dărămături (adăposturi, tranşee), după acordarea primului ajutor , sunt transportaţi la punctele de adunare a răniţilor.

Echipa de evacuare şi suport logistic are următoarele misiuni principale:
- organizează, conduce şi îndrumă desfăşurarea evacuării instituţiilor publice, agenţilor economici, populaţiei, colectivităţilor de animale, bunurilor materiale şi obiectelor culturale din locaţiile stabilite;
- urmăreşte realizarea măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de evacuare, de primire, de repartiţie şi de cazare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor materiale;
- organizează, încadrează şi asigură funcţionarea punctelor de adunare, de îmbarcare, de debarcare, de primire şi de repartiţie;
- realizează măsurile de asigurare privind transportul populaţiei, bunurilor materiale, colectivităţilor de animale, asistenţă medicală, pază, ordinea, legăturile fir şi radio şi evidenţa populaţiei pe timpul executării evacuării în raioanele din şi în care se execută aceasta;
- asigurarea cu alimente şi hrană a formaţiunilor de intervenţie,
- asigurarea echipamentului de schimb, pe timp de vară sau iarnă,
- asigurarea mijloacelor de transport răniţi ,
- asigurarea aprovizionării formaţiunilor de intervenţie
- asigurarea completării dotării formaţiunilor de intervenţie,


CAP. III-ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI
Art.7. Atribuţiile şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Este şeful întregului personal şi are următoarele atribuţii:
- organizează şi conduce intervenţia în caz de incendiu, avarii, calamităţi naturale, inundaţii, explozii şi dezastre;
- conduce procesul de pregătire a personalului pentru ridicarea capacităţii de intervenţie;
- asigură baza materială a serviciului prin compartimentul administrativ din cadrul primăriei;
- asigură încadrarea serviciului de intervenţie cu personal corespunzator;
- informează primarul şi ISU Buzău despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii;
- verifică modul cum respectă personalul programul de activitate a serviciului şi regulamentul de organizare şi funcţionare a sereviciului;
- execută instructaj general şi periodic cu personalul muncitor din instituţiile subordonate primăriei;
- întocmeşte şi verifică documentele operative ale serviciului;
- participă la intocmireadocumentelor de organizare si desfasurare a activitatii serviciului voluntar;
- controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendiu să fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzător;
- ţine evidenţa incendiilor, aplicaţiilor şi exerciţiilor ;
- urmăreşte executarea dispoziţiilor date de către personal şi nu permite amestecul altor persoane neautorizate în conducerea serviciului;
- participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de ISU Buzau;
- participă la verificărea cunoştinţelor personalului atât la încadrare cât şi trimestrial şi la sfârşitul anului pentru atestarea acestora pe post conform indicatorilor de calificare;
- împreună cu specialiştii de prevenire verifică modul de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi normelor P.S.l. şi protecţie civilă în gospodăriile populaţiei şi pe teritoriul agenţilor economici din raza localităţii;
- face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi eliminarea stărilor de pericol.
Art. 8. Atribuţiile şefului formatiei de interventie serviciului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă :
- aceasta functie poate fi indeplinita prin cumul de catre seful echipajului/grupei de interventie ;
- in lipsa sefului serviciului, acesta îndeplineste atribuţiile şefuluide serviciu. şi sarcinile stabilite în programul serviciului.
- in timpul serviciului execută programul stabilit pentru şeful de serviciu conduce intervenţia serviciului în caz de incendiu, explozii, inundaţii şi alte evenimente conform planului de intervenţie a serviciului;
- modifică în cazuri diferite (incendii, dezastre, îmbolnăviri ale personalului) programulsrerviciului, pentru asigurarea încadrării cu personal a formaţiei de intervenţie;
- anunţă şeful serviciului şi primarul în cazuri de pericol de incendiu
şi la producerea unor evenimente deosebite;
-controlează activităţile practice şi profesionale ale personalului din
tura sa şi răspunde de desfăşurarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor
în timpul serviciului;
- controlează activitatea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art. 9. Atribuţiile şefului grupei de intervenţie:
- răspunde de organizarea activităţii personalului în lipsa şefului serviciului voluntar şi este înlocuitorul acestuia;
- organizează intervenţia (ordinea de luptă) după hotarirea de constituire a serviciului voluntar şi conduce intervenţia în lipsa şefului;
- verifică activitatea personalului, astfel încât aceasta să se
încadreze în programul zilnic de activitate şi respectarea ordinii şi disciplinei;
- verifică activitatea pompierilor angajati şi voluntari şi dacă se află
la capacitatea de a-şi executa sarcinile stabilite;
- verifică modul cum se respectă sarcinile P.S.l. (prin controalele de prevenire a incendiilor);
- consemnează în documentele serviciului toate activităţile care s-au efectuat, constatările (acute, măsurile luate şi evenimentele deosebite;
- asigură respectarea graficelor de asistenţă tehnică, pentru menţinerea în stare ele funcţionare a tehnicii ele luptă, accesoriilor din dotare;
- conduce intervenţia grupei la stingerea incendiilor, exploziilor, avariilor, calamităţilor naturale şi dezastrelor, pentru înlăturarea efectelor provocate, salvarea persoanelor şi evacuarea bunurilor;
- execută programul de pregătire cu personalul din grupă;
- soluţionează operativ toate problemele apărute ia mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor,limitare /inlaturarea efectelor calamitatilor si catastrofelor;
- nu părăseşte serviciul pană nu este înlocuit de schimbul următor;
- respectă şi impune respectarea programelor şi regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;
- asigură predarea - primirea serviciului şi tehnicii de luptă la schimbul următor în stare de funcţionare, după regulamentul stabilit;
- ţine permanent legătura cu sediul serviciului pe timpul executării serviciului si interventiilor pentru a realiza o intervenţie rapidă în caz de nevoie.
Atribuţiunile şefului echipelor specializate
Se subordonează şefului serviciului voluntar şi are următoarele atribuiţii:
- organizează şi conduce intervenţia în funcţie de specialitate şi deciziile, ordinele şi dispoziţiile primite;
- execută programul de pregătire cu personalul echipei şi răspunde de pregătirea acestuia;
- respectă şi impune respectarea actelor normative, programelor şi regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art. 10. Atribuţiile membrilor grupelor de interventie şi echipelor specializate:
Se subordonează şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi şefului de grupă şi au următoarele atribuţii:
- participă la toate activităţile de instruire de specialitate aserviciului.;
- execută antrenament pentru mânuirea corectă a tehnicii de luptă,
accesoriilor şi echipamentului de protecţie;
- respectă programulserviciului. şi activităţile planificate, regulile de ordine interioară şi disciplina muncii;
- nu părăseşte serviciul până la sosirea schimbului următor;
- execută controale asupra respectării normelor de P.S.I. şi
supravegherea lucrărilor cu pericol de incendiu şi a locurilor de muncă cu pericol de incendiu;
- acţionează operativ la stingerea incendiilor, salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale;
- să cunoască modul de funcţionare şi exploatare a tehnicii de luptă,
a instalaţiilor de semnalizare - alarmare, de alertare şi stingere a incendiilor;
- foloseşte mijloacele de stingere judicios respectând instrucţiunile
de utilizare;
- îndeplineşte la timp sarcinile stabilite de şeful serviciului şi şeful de grupă;
- menţine permanent legătura cu sediul serviciului. pe timpul executării unor activităţi şi a controlului P.S.I.;
- asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor şi instalaţiilor P.S.I. de semnalizare, alarmare, alertare şi stingere;
-îndeplineşte sarcinile şefului de grupă în lipsa acestuia;
Pe timpul intervenţiei, mai are următoarele atribuţii:
- întinde, prelungeşte şi strânge liniile de furtun;
- mânuieşte ţevile de refulare a apei şi spumei;
- mânuieşte hidrantul portativ, cheia de hidrant, tubul de absorbţie, sorbul (împreună cu conducătorul auto sau mecanicul de motopompă) pentru alimentarea autospecialei sau motopompei cu apă;
- transmite şi recepţionează semne şi semnale;
- mânuieşte în caz de nevoie scările manuale;
- mânuieşte toporaşul, cordila de salvare şi geanta cu chei şi feşi;
- foloseşte echipamentul de proiecţie;
- la nevoie îndeplineşte pe timpul intervenţiei şi alte funcţii;
- acordă ajutor celorlalţi servanţi în caz de nevoie.


CAP. IV COORDONAREA,CONTROLUL ŞI
ÎNCADRAREA SERVICIULUI VOLUNTAR

Art 11. Coordonarea ,controlul si indrumarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta se realizeaza pe plan local de catre consiliul local si primar iar la nivel judetean de catre cadrele din inspectia de prevenire a ISU Buzau.
Art.12. Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta coopereaza cu specialistii si fortele de interventie ale ISU buzau,serviciile cu care are contracte/conventii incheiate cu alte forte si mijloace ce contribuie la indeplinirea misiunilor specifice.


CAP. V. GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI VOLUNTAR
Art.13. Modul de finantare,dotare,exploatare,intretinere,evidenta si control al patrimoniului
a. Patrimoniul serviciului volutar pentru situatii de urgenta este în proprietatea
Consiliului local al comunei şi este gestionat de compartimentul de resort din cadrul primăriei.
b. Serviciul are în dotare materiale, utilaje, echipamente şi accesorii de stingere a incendiilor conform anexei la prezentul regulament.
c. Planul de venituri şi cheltuieli al serviciului public de pompieri civili se aprobă în fiecare an de consiliul local, conform reglementărilor financiare în vigoare .
d. Exploatarea si intretinerea patrimoniului serviciului volutar pentru situatii de urgenta se face in conformitate cu legislatia in vigoare si cu hotaririle consiliului local;
e. Evidenta si controlul patrimoniului serviciului volutar pentru situatii de urgenta se face conform legilor si reglementarilor contabile in vigoare.
f. Finantarea serviciului volutar pentru situatii de urgenta este asigurata din fonduri alocate de la bugetul local,din contracte/conventii,din taxe locale destinate finantarii acestuia,din prestari servicii in domeniu,sponsorizari si alte surse cu aprobarea consiliului local.

CAP. VI. PREGĂTIREA PERSONALULUI SERVICIULUI
Art. 14. Pregatirea de specialitate si fizica a personalului:
a) Pregatirea serviciului. se face pe baza Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă aprobat prin dispoziţia primarului localităţii .
b) Procesul de pregătire a personalului trebuie să asigure ridicarea nivelului de pregătire de specialitate şi fizică a tuturor membrilor operativi şi voluntari în scopul îndeplinirii integrale şi de calitate a sarcinilor specifice.
c) Tematica pregătirii de specialitate, fizică şi specifică se întocmeşte de seful de serviciu, în raport de specificul localităţii şi a activităţilor economice care se desfăşoară în cadrul agenţilor economici din localitate pe baza tematicii obligatorii prevăzută în anexa planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă aprobat prin ordinul Prefectului Judeţului Buzău şi a actelor normativ din domeniul situaţiilor de urgenţă .
d) Personalul cu funcţii operative va întocmi un plan conspect în caietul de studiu individual.
Art. 15 Serviciul volutar pentru situatii de urgenta participa la concursurile profesionale sau de specialitate care se organizeaza,cheltuielile aferente pregatirii si participari fiind suportate de catre bugetul local.
Art. 16 Membrii serviciului sint obligati sa-si perfectioneze pregatirea in domeniu prin cursuri de calificare si atestare, cheltuielile aferente participari fiind suportate de catre bugetul local.

CAP. VII-DISPOZIŢII FINALE
Art. 17 Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta constituit în localiatea Ziduri, va funcţiona după acest regulament asigurând o eficienţă sporită activităţii de prevenire şi interventie.
Art 18 Prevederile prezentului regulament trebuiesc insusite de catre membrii serviciului si aplicate de catre acestia in activitatea ce o desfasoara,pentru cei care sint angajati ai primariei devi sarcini de serviciu.
Art 19 Prezentul regulament intra in vigoare la data aprobarii in consiliul local ,data la care se abroga regulamentul de organizare al serviciului public de pompieri civili.

PREŞEDINTE
SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL
____________________________
_________________________________

Va place site-ul meu?

Da (112 | 97%)
Nu (3 | 3%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one