PRIMARIA COMUNEI ZIDURI - STAREA CIVILA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNEI ZIDURI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂAPROB
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ZIDURI
Primar


AVIZAT
ŞEF CENTRU OPERATIV
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ZIDURI
Secretar

AVIZAT
ŞEFUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ “NERON LUPASCU” AL JUDEŢULUI BUZĂU
Maior,
Dănuţ NICOLAE
PLANUL DE EVACUARE
ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ A POPULAŢIEI, ANIMALELOR
ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE DIN
COMUNA ZIDURI

I. SCOPUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE
În conformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă, prin evacuare se înţelege măsura de protecţie civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat a populaţiei, animalelor, bunurilor materiale şi dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire.
Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestuia.
Evacuarea începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei.
Executarea acţiunilor de evacuare trebuie să permită funcţionarea instituţiilor statului, menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilor sociale vitale în situaţii de urgenţă.
Localităţile (zonele/locaţiile) în care se execută evacuarea trebuie să asigure legături de comunicaţii, condiţii de cazare, hrănire şi asistenţă medicală, precum şi continuarea activităţii social-economice, funcţionarea instituţiilor şi operatorilor economici, desfăşurarea procesului de învăţământ etc.
În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea din zonă se poate efectua în totalitate sau parţial, simultan sau succesiv.
În toate situaţiile se va avea în vedere posibilitatea autoevacuării. Desfăşurarea acestei activităţi impune intervenţia organelor specializate ale autorităţilor administraţiei publice pentru evitarea confuziei, panicii, aglomeraţiei şi blocajelor pe căile de comunicaţii, precum şi a dezordinii şi actelor antisociale.
Evacuarea se execută pe teritoriul comunei Ziduri, în fiecare din satele aparţinătoare, în parte.
Evacuarea populaţiei, bunurilor materiale şi colectivităţilor de animale se execută din localităţile sau zonele afectate în localităţile sau zonele neafectate (ce nu sunt dispuse în zonele de risc) ce au posibilităţi de cazare, depozitare şi acordare a asistenţei sanitare
II. CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE


Organizarea evacuării se realizează de:
Autorităţile administraţiei publice locale, pe baza planului de evacuare propriu, avizat de Centrului operativ al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al comunei Ziduri şi şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „NERON LUPAŞCU” al judeţului Buzău şi aprobat de preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al comunei Ziduri.
În toate situaţiile create se va avea în vedere posibilitatea autoevacuării cu mijloacele proprii existente la nivelul localităţii.
Desfăşurarea acestei activităţi se va executa sub conducerea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a Centrului de conducere şi coordonare a evacuării, a specialiştilor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „NERON LUPAŞCU” al judeţului Buzău.

Organizarea acţiunilor de evacuare cuprinde, în principiu, următoarele activităţi:
a) întrunirea comitetelor pentru situaţii de urgenţă;
b) analiza situaţiei de urgenţă;
c) prognozarea evoluţiei situaţiei;
d) determinarea efectelor acţiunilor dezastrelor asupra populaţiei şi bunurilor materiale;
e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă;
f) recunoaşterea itinerarelor şi localităţilor/zonelor în care se execută evacuarea;
g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia;
h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare.
Planul de evacuare se elaborează din timp, în stare de normalitate, în funcţie de riscurile inventariate, şi se actualizează ori de câte ori apar modificări în structura populaţiei, şi instituţiilor, precum şi atunci când aplicarea lor devine iminentă.

Tipurile de risc specifice comunei Ziduri:

- Cutremure (satele – Ziduri, Lanurile, H. Rădulescu, Costieni, Zoiţa şi Cuculeasa);
- Inundaţii (satele – Cuculeasa, Zoiţa, Costieni şi Ziduri, pe cursul Pârâului Vlea Boului);

Conducerea nemijlocită a acţiunilor de evacuare se exercită de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă, corespunzător tipului de situaţie de urgenţă produsă.


SITUAŢII ÎN CARE SE VA EXECUTA EVACUAREA:

1. Cutremure.

localităţile (satele) din care se planifică evacuarea :
- satele - Ziduri, Lanurile, H. Rădulescu, Costieni, Zoiţa şi Cuculeasa
localităţile (satele) în care se planifică evacuarea : fiecare sat se evacuează pe teritoriul său;
- pentru satul Ziduri, biserica locală „Constantin şi Elena” (capacitate de cazare – 20 persoane), în sediul Primăriei ( capacitate de cazare – 50 persoane) şi în Căminul cultural (capacitate de cazare – 100 persoane);
- pentru satul Lanurile, în sediul Şcolii generale (capacitate de cazare – 100 persoane) şi în Căminul cultural (capacitate de cazare – 80 persoane);
- pentru satul H. Rădulescu, în sediul Şcolii generale (capacitate de cazare – 100 persoane) şi în sediul bisericii locale „Sfântul Dumitru” (capacitate de cazare – 50 persoane);
- pentru satul Costieni, în sediul Şcolii generale (capacitate de cazare – 100 persoane), în sediul Grădiniţei (capacitate de cazare – 20 persoane) şi în sediul bisericii locale (capacitate de cazare – 20 persoane);
- pentru satul Zoiţa, în sediul Şcolii generale (capacitate de cazare – 100 persoane), în Căminul cultural (capacitate de cazare – 80 persoane), şi în sediul bisericii locale (capacitate de cazare – 20 persoane);
- pentru satul Cuculeasa, în sediul Grădiniţei (capacitate de cazare – 20 persoane).
În cazul producerii unor avarii la clădirile stabilite, se vor folosi, ca variantă de rezervă curţile interioare aparţinând locaţiilor respective precum şi terenurile de sport din satele Ziduri, Lanurile şi Zoiţa;
populaţia, animalele şi bunurile materiale care se evacuează : în funcţie de amploarea distrugerilor produse de către cutremur;
itinerarele de evacuare : drumurile comunale existente;
modalităţile de executare a evacuării : autoevacuare, folosindu-se mijloace de transport auto şi atelajele proprietate personală cât şi mijloacele de transport puse la dispoziţie de către Primăria comunei Ziduri;


2. Inundaţii.

localităţile (satele) din care se planifică evacuarea :
- satele - Cuculeasa, Zoiţa, Costieni şi Ziduri
localităţile (satele) în care se planifică evacuarea : fiecare sat se evacuează pe teritoriul său;
- pentru satul Ziduri, în sediul Primăriei ( capacitate de cazare – 50 persoane) şi în Căminul cultural (capacitate de cazare – 100 persoane);
- pentru satul Costieni, în sediul Şcolii generale (capacitate de cazare – 100 persoane), în sediul Grădiniţei (capacitate de cazare – 20 persoane);
- pentru satul Zoiţa, în sediul Şcolii generale (capacitate de cazare – 100 persoane), şi în Căminul cultural (capacitate de cazare – 80 persoane);
- pentru satul Cuculeasa, în sediul Grădiniţei (capacitate de cazare – 20 persoane).
populaţia, animalele şi bunurile materiale care se evacuează :
- conform anexelor;
itinerarele de evacuare : drumurile comunale existente;
modalităţile de executare a evacuării : autoevacuare, folosindu-se mijloace de transport auto şi atelajele proprietate personală cât şi mijloacele de transport puse la dispoziţie de către Primăria comunei Ziduri;III. CONCEPŢIA ORGANIZĂRII ŞI ASIGURĂRII ACTIVITĂŢII DE READUCERE A POPULAŢIEI, ANIMALELOR ŞI A BUNURILOR MATERIALE EVACUATE, LA STABILIREA STĂRII DE NORMALITATECentrul de conducere şi coordonare a evacuării va monitoriza următoarele activităţi:
- demararea acţiunilor de refacere-reconstrucţie;
- curăţarea (asanarea) zonelor afectate;
- refacerea avariilor la căile de transport precum şi la magistralele destinate utilităţilor (curent electric; apă curentă);
- consolidarea locuinţelor şi refacerea construcţiilor de interes public şi privat;
- asigurarea condiţiilor de locuit şi de desfăşurare a activităţilor;
- reactivarea instituţiilor administraţiei publice;
- asigurarea readucerii populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale;IV. MĂSURILE DE ASIGURARE A ACŢIUNILOR DE EVACUARE. ASIGURAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, PROTECŢIA PERSOANELOR, PAZA BUNURILOR ŞI LOGISTICA EVACUĂRII

A. Măsurile de asigurare a evacuării vizează:
- cercetarea prin recunoaşteri, de către Centru operativ al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, a zonelor afectate, pentru asigurarea fluxului de informaţii necesar;
- ordinea şi siguranţa se realizează de către lucrătorii Postului de poliţie Ziduri;

B. Asigurarea mijloacelor de transport
- prin mijloace de transport auto şi atelajele proprietate personală;
- cu mijloace de transport puse la dispoziţie de către Primăria comunei Valea Salciei;


C. Protecţia personalului şi paza bunurilor
- se realizează de către lucrătorii Postului de poliţie – Ziduri şi forţe proprii din cadrul Primăriei comunei Ziduri.

D. Logistica evacuării
- se asigură de către autorităţile locale din surse proprii sau de către firme de stat sau private, pe bază de convenţii de prestări de servicii încheiate în timp de normalitate.
- aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi Comitetul locale pentru situaţii de urgenţă, în sistem raţionalizat, astfel:
- în primele 72 de ore de la evacuare prin reţeaua comercială locală;
- ulterior, până la încetarea evacuării, de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat;V. ORGANIZAREA CONDUCERII ŞI COOPERĂRII


Conducerea nemijlocită a acţiunilor de evacuare se exercită de către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă corespunzător tipului de situaţie de urgenţă produsă.
Pentru conducerea acţiunilor de evacuare se utilizează sistemul de transmisiuni al C.L.S.U. precum şi Sistemul Naţional şi Judeţean de Telecomunicaţii.
Pentru executarea acţiunilor de evacuare se va realiza dispozitivul de evacuare care va cuprinde:
- centrul de conducere şi coordonare a evacuării
- posturi de înştiinţare - alarmare :
- puncte de adunare a populaţiei şi bunurilor materiale;
- puncte de primire - repartiţie a populaţiei şi bunurilor materiale;

Centrul de coordonare şi conducere a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul Primăriei comunei Ziduri.

Căi şi mijloace de legătură
Centrul de coordonare şi conducere a evacuării ţine permanent legătura cu forţele de cooperare, prin intermediul reprezentanţilor săi.
Legăturile se realizează prin:
- telefon/fax

Instituţii cu care se cooperează:
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău;
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie Buzău;
- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Buzău;
- Autoritatea de Sănătate Publică Buzău;
- Serviciul Judeţean de Ambulanţă Buzău;
- Direcţia Apelor Buzău – Ialomiţa;
- S.C. Electrica S.A. Ploieşti – Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău;
- Direcţia Sanitar Veterinară Buzău;
- Administraţia Natională a Drumurilor – Secţia Buzău;
DISPOZIŢII FINALE


Documentele pentru evacuare se întocmesc şi actualizeză periodic prin grija Comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi vor constitui punct aparte în bilanţurile anuale ale acestora.
Anexele care fac parte din prezentul plan de evacuare:
 componenţa Centrului de conducere şi coordonare a evacuării;
 componenţa posturilor de înştiinţare - alarmare :
 componenţa punctelor de adunare a populaţiei şi bunurilor materiale;
 componenţa punctelor de primire-repartiţie a populaţiei şi bunurilor materiale;
 componenţa punctelor de acordare a asistenţei medicale primare;
 situaţia populaţiei care se evacuează;
 tabel nominal cuprinzând populaţia care se evacuează ;
 situaţia animalelor care se evacuează;
 situaţia bunurilor materiale care se evacuează;
 situaţia mijloacelor de transport folosite la evacuare;
 planul localităţii (satelor) cu dispunerea zonele din/în care se execută evacuarea şi itinerarele de deplasare, inclusiv itinerarele de rezervă;
 convenţiile încheiate pentru asigurarea acţiunilor de evacuare;INTOCMIT
JUDEŢUL BUZĂU – COMUNA ZIDURI

COMPONENŢA CENTRULUI DE CONDUCERE ŞI COORDONARE A EVACUĂRIINR.
CRT. NUMELE ŞI
PRENUMELE FUNCŢIA
ADMINISTRATIVĂ FUNCŢIA TELEFON
1. Nedelcu Nicolaie viceprimar şef centru 0758/014522
2. Racovanu Mariana secretar primărie locţiitor şef centru 0238/578201
3. Buzea Dorina contabil primărie membru 0758/014527
4. Voicilă Ionuţ agent agricol primărie membru 0758/014529
JUDEŢUL BUZĂU – COMUNA ZIDURI
COMPONENŢA POSTULUI DE ÎNŞTIINŢARE ŞI ALARMARE
( PRIMĂRIA LOCALITĂŢII )


NUMELE ŞI
PRENUMELE FUNCŢIA
ADMINISTRATIVĂ FUNCŢIA OBSERVAŢII
RADU MIHĂIŢĂ Paznic - Primărie membru echipA cercetare căutare şi transmisiuni alarmare Tel 0758/014523
COMPONENŢA POSTULUI DE ÎNŞTIINŢARE ŞI ALARMARE
( BISERICA DIN SATUL ZIDURI )


NUMELE ŞI
PRENUMELE FUNCŢIA
ADMINISTRATIVĂ FUNCŢIA OBSERVAŢII
clopotar


COMPONENŢA POSTULUI DE ÎNŞTIINŢARE ŞI ALARMARE
( BISERICA DIN SATUL COSTIENI )


NUMELE ŞI
PRENUMELE FUNCŢIA
ADMINISTRATIVĂ FUNCŢIA OBSERVAŢII
clopotarCOMPONENŢA POSTULUI DE ÎNŞTIINŢARE ŞI ALARMARE
( BISERICA DIN SATUL ZOIŢA )


NUMELE ŞI
PRENUMELE FUNCŢIA
ADMINISTRATIVĂ FUNCŢIA OBSERVAŢII
clopotar

JUDEŢUL BUZĂU – COMUNA ZIDURICOMPONENŢA PUNCTELOR DE ADUNARE


AMPLASAREA PUNCTULUI NUMELE ŞI
PRENUMELE FUNCŢIA
ADMINISTRATIVĂ FUNCŢIA
SAT ZIDURI - cutremur
Sediu Primăriei Radu MIhăiţă paznic şef punct adunare
Buzea Nela guard membru
SAT ZIDURI – inundaţii
Sediu biserică locală Jantia Alexandru Consilier al primarului şef punct adunare
Ianculescu Paula consilier local
(SC CEC BANK SA) membru
SAT COSTIENI- cutremur
Sediu biserică locală Meşca Constantin angajat primărie şef punct adunare
Stoica Grama consilier local
(pensionar) membru
SAT COSTIENI - inundaţii
Sediu Şcoală generală Poşircă Constantin Director şcoală şef punct adunare
Maimaduc Sandu patron membru
SAT ZOIŢA– cutremur
Sediu Cămin cultural Poşircă Lenuţa consilier local
(patron) şef punct adunare
Coman Vasile factor poştal membru
SAT ZOIŢA - inundaţii
Sediu biserică locală Mocanu Gigel consilier local
(patron) şef punct adunare
Poşircă Valentin patron membru
SAT CUCULEASA– cutremur
Sediu Grădiniţă Chivoiu Elena patron şef punct adunare
Buzea Gheorghe angajat firmă pază membru
SAT CUCULEASA– inundaţii
SC INFRATIREA SRL Robe Vasile consilier local
(patron) şef punct adunare
Robe Silvi patron membru
SAT LANURILE– cutremur
Sediu Şcoală generală Voicilă Ionuţ Referent Primărie şef punct adunare
Paraschiv Ştefan factor poştal membru
SAT H. RADULESCU– cutremur
Sediu Şcoală generală Chiriac Fănică Director şcoală şef punct adunare
Coman Ion patron membru

JUDEŢUL BUZĂU – COMUNA ZIDURICOMPONENŢA PUNCTELOR DE PRIMIRE – REPARTIŢIEAMPLASAREA PUNCTULUI NUMELE ŞI
PRENUMELE FUNCŢIA
ADMINISTRATIVĂ FUNCŢIA
SAT ZIDURI
Sediu biserică locală
(capacitate 20 persoane) Codescu Aurelian Şef grupă de intervenţie
stingerea incendiilor şef punct primire-repartiţie
Buzea Grigore clopotar membru
Cămin Cultural
(capacitate 100 persoane) Stoian Nicolae Referent primărie şef punct primire-repartiţie
Moisă Adriana medic membru
SAT COSTIENI
Sediu Şcoală generală
(capacitate 100 persoane) Nedelcu Nicoleta Referent primărie şef punct primire-repartiţie
Prună Niculina institutor membru
Sediu Grădiniţă
(capacitate 20 persoane) Mihai Dumitra angajat societate comercială şef punct primire-repartiţie
Burducea Cornelia patron membru
Sediu biserică locală
(capacitate 20 persoane) Ispas Ion pensionar şef punct primire-repartiţie
Coman Sanda Factor poştal membru
SAT ZOIŢA
Sediu Şcoală generală
(capacitate 100 persoane) Buzea Viorel Referent primărie şef punct primire-repartiţie
Buzăianu Costică angajat societate comercială membru
Cămin Cultural
(capacitate 80 persoane) Buzea Dorina Referent primărie şef punct primire-repartiţie
Poşircă Aura
patron membru
Sediu biserică locală
(capacitate 20 persoane) Robe Leonard factor poştal şef punct primire-repartiţie
Mocanu Luca
angajat societate comercială membru
SAT CUCULEASA
Sediu Grădiniţă
(capacitate 20 persoane) Lăudatu Mariana Referent primărie şef punct primire-repartiţie
Niţă Sorin angajat societate comercială membru
SAT LANURILE
Sediu Şcoală generală
(capacitate 100 persoane) Alecu Maria consilier local
profesor şef punct primire-repartiţie
Popa Costache pensionar membru
Cămin Cultural
(capacitate 80 persoane) Voicilă Marian Consilier local (diriginte. Of. Poştal) şef punct primire-repartiţie
Apostol Paul pensionar membru
SAT H. RĂDULESCU
Sediu Şcoală generală
(capacitate 100 persoane) Chiriac Fănică Director şcoală şef punct primire-repartiţie
Anghel-Ionel angajat societate comercială membru
Sediu biserică locală
(capacitate 50 persoane) Geangoş Marin Consilier local
(patron) şef punct primire-repartiţie
Ezaru Stelică angajat societate comercială membru
JUDEŢUL BUZĂU – COMUNA ZIDURI

COMPONENŢA ECHIPEI
CARE ACORDĂ ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ
NUMELE ŞI
PRENUMELE FUNCŢIA
ADMINISTRATIVĂ FUNCŢIA OBSERVAŢII
SATELE: ZIDURI, LANURILE, H. RĂDULESCU
CEBAN TIMOFEI medic şef echipă
PANAIT ADRIANA asistent medical membru face navetă din loc. Rm. Sărat
PETREA CRISTINA asistent medical membru face navetă din loc. Rm. Sărat
SATELE: COSTIENI, ZOIŢA, CUCULEASA
MOISĂ ADRIANA medic şef echipă
NIŢĂ ANDREEA asistent medical membru face navetă din loc.
V. Râmnicului


JUDEŢUL BUZĂU – COMUNA ZIDURI

SITUAŢIA POPULAŢIEI CARE SE EVACUEAZĂ


Nr.
gospodării Locuitori Mod de
evacuare Loc de
evacuare Urgenţa I,
II,III Observaţii
Existent De evacuat
SAT VALEA ZIDURI – cutremur
autoevacuare - biserică(capacit. 20 persoane)
-Cămin cultural (capacit. 100 pers.) I
SAT ZIDURI – inundaţii
autoevacuare -Cămin cultural (capacit. 100 pers.) I
SAT COSTIENI – cutremur
autoevacuare -una din locaţiile stabilite pentru evacuare în caz de cutremur I
SAT COSTIENI– inundaţii
autoevacuare -sediul şcolii generale
(capacit.100persoane)
-sediul grădiniţei (capacit. 20 persoane) I
SAT ZOIŢA – cutremur
autoevacuare -una din locaţiile stabilite pentru evacuare în caz de cutremur I
SAT ZOIŢA– inundaţii
autoevacuare -sediul şcolii generale
(capacit. 100 pers.) I
SAT CUCULEASA – cutremur
autoevacuare -una din locaţiile stabilite pentru evacuare în caz de cutremur I
SAT CUCULEASA– inundaţii
autoevacuare -sediul grădiniţei
(capacit. 20 persoane) I
SAT LANURILE – cutremur
autoevacuare -una din locaţiile stabilite pentru evacuare în caz de cutremur I
SAT H. RĂDULESCU – cutremur
autoevacuare -una din locaţiile stabilite pentru evacuare în caz de cutremur I


Notă: În cazul producerii unor avarii la clădirile stabilite ca locuri de evacuare, se vor folosi, ca variantă de rezervă, baza sportivă din satul Modreni cât şi curţile interioare aparţinând locaţiilor respective.
JUDEŢUL BUZĂU – COMUNA ZIDURITABEL NOMINAL CUPRINZĂND POPULAŢIA CARE SE EVACUEAZĂFamilia Număr
membri familie Mod de
evacuare Loc de evacuare Urgenţa Telefon
ZIDURI - cutremur

autoevacuare -sediul bisericii locale
- căminul cultural
-şcoala generală I
ZIDURI – inundaţii
autoevacuare -căminul cultural ICOSTIENI – cutremur
autoevacuare -sediul şcolii generale
-sediul grădiniţei
-sediul bisericii locale I
COSTIENI – inundaţii
autoevacuare -sediul şcolii generale I


ZOIŢA – cutremur

autoevacuare -sediul şcolii generale
-sediul grădiniţei
-sediul bisericii locale
-căminul cultural I
ZOIŢA – inundaţii
autoevacuare -căminul cultural I


CUCULEASA – cutremur
autoevacuare -sediul grădiniţei
-sediul bisericii locale I
CUCULEASA – inundaţii
autoevacuare -sediul şcolii generale I


H. RĂDULESCU – cutremur
autoevacuare -sediul şcolii generale I
LANURILE – cutremur
autoevacuare -sediul şcolii generale
-căminul cultural
-sediul bisericii locale IJUDEŢUL BUZĂU – COMUNA VALEA SALCIEI

SITUAŢIA EVACUĂRII ANIMALELORLocalitatea
Categoria Mod de evacuare Loc de evacuare Urgenţa I,II,III
Bovine Ovine Cabaline Porcine
E D E D E D E D
ZIDURI - cutremur prin grija proprietarilor izlazul comunal II
ZIDURI – inundaţii prin grija proprietarilor izlazul comunal II
LANURILE - cutremur prin grija proprietarilor izlazul cetăţenilor II
H. RĂDULESCU - cutremur prin grija proprietarilor izlazul cetăţenilor II
COSTIENI - cutremur prin grija proprietarilor izlazul comunal II
COSTIENI - inundaţii prin grija proprietarilor izlazul comunal II
ZOIŢA - cutremur prin grija proprietarilor izlazul comunal II
ZOIŢA - inundaţii prin grija proprietarilor izlazul comunal II
CUCULEASA - cutremur prin grija proprietarilor izlazul comunal II
CUCULEASA - inundaţii prin grija proprietarilor izlazul comunal II


E - existent
D - de dispersatJUDEŢUL BUZĂU – COMUNA ZIDURI


SITUAŢIA EVACUĂRII BUNURILOR MATERIALE


Localitatea Materiale Mod de evacuare
Loc de evacuare Urgenţa I,II,III
Categoria Existent De evacuat
ZIDURI - cutremur -mobilier
-electronice
-electrocasnice
-alte bunuri prin grija proprietarilor -una din locaţiile stabilite pentru evacuare în caz de cutremur III
ZIDURI – inundaţii -mobilier
-electronice
-electrocasnice
-alte bunuri prin grija proprietarilor -căminul cultural
LANURILE - cutremur -mobilier
-electronice
-electrocasnice
-alte bunuri prin grija proprietarilor -una din locaţiile stabilite pentru evacuare în caz de cutremur
H. RĂDULESCU - cutremur -mobilier
-electronice
-electrocasnice
-alte bunuri prin grija proprietarilor -una din locaţiile stabilite pentru evacuare în caz de cutremur
COSTIENI - cutremur -mobilier
-electronice
-electrocasnice
-alte bunuri prin grija proprietarilor -una din locaţiile stabilite pentru evacuare în caz de cutremur
COSTIENI - inundaţii -mobilier
-electronice
-electrocasnice
-alte bunuri prin grija proprietarilor -sediul şcolii generale;
ZOIŢA - cutremur -mobilier
-electronice
-electrocasnice
-alte bunuri -una din locaţiile stabilite pentru evacuare în caz de cutremur
ZOIŢA - inundaţii -mobilier
-electronice
-electrocasnice
-alte bunuri -căminul cultural
CUCULEASA - cutremur -mobilier
-electronice
-electrocasnice
-alte bunuri -una din locaţiile stabilite pentru evacuare în caz de cutremur
CUCULEASA - inundaţii -mobilier
-electronice
-electrocasnice
-alte bunuri -sediul grădiniţei

Nota: Pentru evacuare se folosesc mijloacele de transport auto şi atelajele proprietate personală cât şi mijloacele de transport puse la dispoziţie de către Primăria comunei Ziduri.
JUDEŢUL BUZĂU – COMUNA ZIDURI

SITUAŢIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
FOLOSITE PENTRU EVACUARE


Nr.
crt. Poprietarul Denumirea mijlocului de transport Număr bucăţi Punctul de adunare
1. Primăria Ziduri Autoutilitară
DACIA BZ-04-GFE 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.JUDEŢUL BUZĂU – COMUNA ZIDURI
SITUAŢIE CU MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN DOTAREA PRIMĂRIEI COMUNEI VALEA SALCIEI, CARE POT FI FOLOSITE PENTRU EVACUARE
Nr.
crt. Denumirea mijlocului de transport Număr bucăţi Observaţii
1. Autoutilitară
DACIA BZ-04-GFE 1
2.
3.
4.
5.

Va place site-ul meu?

Da (112 | 97%)
Nu (3 | 3%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one